Estat d’alarma provocat pel COVID-19
En virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s’han establert una sèrie de mesures per protegir la salut i seguretat dels ciutadans.
El mateix Reial Decret estableix que la durada d’aquesta situació excepcional tindrà un termini màxim de quinze dies, si bé l’article sisè de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, habilita la seva pròrroga sempre que la mateixa sigui aprovada pel Congrés dels Diputats, essent a data d’avui molt possible aquesta pròrroga.
Des de l’Associació Progat Begur us volen fer arribar un missatge de calma i esperança perquè, malgrat la situació que patim, el servei d’alimentació dels gats està garantit.
Avui, 21/03/2020, s’ha publicat al BOE una ordre ministerial, la qual estableix els criteris interpretatius per l’atenció dels animals domèstics, equiparant els gats de carrer a aquesta categoria i permetent que les persones que tenen cura d’ells puguin circular pel carrer de manera individual i acreditats.
Vist l’anterior l’Associació ProgatBegur repartirà entre les persones encarregades d’alimentar les colònies dels gats de carrer del municipi de Begur i Esclanya la oportuna acreditació per tal que puguin circular pel carrer i alimentar els animals.

Us informen, així mateix, que durant el temps que estigui en vigència l’estat l’alarma es paralitzen les esterilitzacions atès que les clíniques veterinàries en aquest moment atenen prioritàriament les urgències.
Per qualsevol pregunta o suggeriment les persones que integrem la Junta de l’Associació Progat Begur continuarem actius al mail progatbegur@gmail.com .
Moltes gràcies, com sempre pel vostre suport i col·laboració .

 

 

 

Estado de alarma provocado por Covidien-19
En virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covidien-19, se han establecido una serie de medidas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos.
El mismo Real Decreto establece que la duración de esta situación excepcional tendrá un plazo máximo de quince días, si bien el artículo sexto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, habilita su prórroga siempre que la misma sea aprobada por el Congreso, siendo a fecha de hoy muy posible esta prórroga.
Desde la Asociación Progat Begur os queremos hacer llegar un mensaje de calma y esperanza porque, a pesar de la situación que padecemos, el servicio de alimentación de los gatos está garantizado.
Hoy, 21/03/2020, se ha publicado en el BOE una orden ministerial, la cual establece los criterios interpretativos para la atención de los animales domésticos, equiparando los gatos callejeros en esta categoría y permitiendo que las personas que cuidan de ellos puedan circular por la calle de manera individual y acreditados.
Visto lo anterior la Asociación ProgatBegur repartirá entre las personas encargadas de alimentar las colonias de los gatos callejeros del municipio de Begur y Esclanya la oportuna acreditación para que puedan circular por la calle y alimentar a los animales.

Os informamos, asimismo, que durante el tiempo que esté en vigencia el estado la alarma se paralizan las esterilizaciones dado que las clínicas veterinarias en este momento atienden prioritariamente las urgencias.

Para cualquier pregunta o sugerencia las personas que integramos la Junta de la Asociación Progat Begur continuaremos activos en el mail progatbegur@gmail.com.
Muchas gracias, como siempre por su apoyo y colaboración.